Pozvánka na Pell's Soběšickou Muldu a Velo Hanák Muldičku - neděle 14.10.2007

86 nepřečtených
 • zbartos

  Vážení pøíznivci horských kol,

  dovolujeme si vás pozvat na 11. roèník MTB XC závodu pro amatéry a víkendové jezdce (pro širokou veøejnost, vèetnì dìtí od 10-ti let)

  „Pell's Sobìšická Mulda 2007“,

  který se koná v nedìli 14. øíjna 2007 v Brnì – Lesné.

  Ve stejný den probìhne poblíž startu „Muldy“ šestý roèník závodu dìtí na kolech v terénu (pro dìti 4–9 let)

  „Velo Hanák Muldièka 2007“

  Veškeré informace najdete na oficiálním (prùbìžnì aktualizovaném) webu závodu na

  Mulda: www.czex.cz/mulda Muldièka: www.czex.cz/muldicka

  Oproti minulým letùm nastaly tyto zmìny:

  1. Startovné v každé kategorii se liší podle toho, jestli platíte pøedem nebo až na místì (pøesto uvítáme, když se pøihlásíte na webu pøedem a zaplatíte až na místì plnou cenu).
  2. Do pravidel pøibyl zákaz scházení ‚hada‘ a „chodci“ musí povinnì pìší trasou, tj. nemìlo by dojít ke kolizím jezdec a kolo-vedoucí.

   …a tradièní podstatné detaily jsou témìø stejné:

  1. – místo prezentace na „Muldu“: Brno – Lesná, poblíž Okružní 29a (u Billy na koneèné autobusu MHD Haškova, viz. odkaz na mapu na konci emailu)
   • místo prezentace na „Muldièku“: Brno – Lesná, severní strana paneláku „Jurkovièova“ (u Billy na koneèné autobusu MHD Haškova)
  2. použití èipu pøi mìøení èasu (od každého, vèetnì mládeže 10–17 let, budeme vybírat vratnou zálohu 200,– Kè – pøineste si prosím pøesnì, nebudeme rozmìòovat) [netýká se dìtí 4–9 let]
  3. pokud alespoò na 10% chcete jet, prosíme abyste se pøihlásili CO NEJDØÍVE NEZÁVAZNÌ pøedem pøes web závodu – ušetøíte naše nervy a ruce
  4. doporuèujeme zaplatit startovné pøedem pøevodem na náš bankovní úèet 164005238/0600 nebo hotovì v cykloobchodì Velo Hanák, Køenová 56, Brno (zatím nefunguje). Pøedem pøihlášení dospìlí 18+ takto platí 80,– Kè, pøedem pøihlášená mládež 10–17 let a dìti do 9 let (na

  Muldièce) neplatí nic. V den závodu je startovné 140,– Kè pro dospìlé a 50,– Kè pro mládež; dìti 3–9 let opìt zdarma.

  1. + prezentace na „Muldu“ zaèíná v den závodu v 8:00 a konèí 30 minut pøed startem konkrétního závodu
   • prezentace na „Muldièku“ zaèíná v 9:00 a konèí v 9:59
  2. starty:

   mládež 13–14 let v 9:30 (druhá vlna – 10–12 let v 9:31)

   mládež 15–17 let v 10:30

   dospìlí muži 18–39 let na 15 km v 11:30 (ženy a muži 40+ na 15 km v 11:35)

   dospìlí muži 18–39 let na 30 km v 13:30 (muži 40+ na 30 km v 11:35)

   dìti 4–5 let od 10:00 (start pìtièlenných skupin po cca 3 min)

   dìti 6–7 let od cca 11:00 (start pìtièlenných skupin po cca 4 min)

   dìti 8–9 let od cca 12:00 (start pìtièlenných skupin po cca 4 min)

  3. – tradiènì hodnotné ceny v tombole startovních èísel
   • každý pøedem pøihlášený úspìšný úèastník na Muldièce dostane cenu
   • každý úspìšný rodinný tým dostane poštou poukázku na slevu v partnerském cykloobchodì
  4. mobilní WC pro závodníky/diváky k dispozici v prostoru cíle
  5. zajištìní obèerstvení pro závodníky i diváky (teplé jídlo, nápoje…)
  6. soutìž minimálnì tøíèlenných rodinných týmù (nejménì jeden z èlenù týmu musí být mladší 18 let, tým mohou tvoøit úèastníci Muldy i Muldièky)
  7. mùžete se rozhodnout, zda nejobtížnìjší sjezd na trati dospìlých (tzv. hada) sjedete na kole (pak ale nesmíte bezdùvodnì touto trasou chodit ci bìhat)

   NEBO

   nebudete riskovat pád, „hadovi“ se vyhnete a sejdete èi sebìhnete (zde se naopak nesmí jet na kole) jinou trasou, speciálnì urèenou pro tento úèel (bude vyznaèena a zaèíná cca 20 m pøed vjezdem do „hada“)

  8. závodníkùm zùstanou na památku startovní èísla (jsou nutná pøi losování, mìjte je u sebe!)
  9. možnost vlastnoruèního mytí kol na parkovišti severovýchodnì od budovy Okružní 29a (bude tam hasièská cisterna s vodou, kyblíky a asi WAPka)
  10. možnost vlastnoruèního mytí svého tìla za poplatek cca 20,– Kè v dobì od 12:00 do 16:30 ve sprchách v budovì Nadaèního fondu Maják, Dusíkova 5, Brno – Lesná – www.majak-brno.cz/kontakt.htm

  Na setkání na „Muldì/Muldièce“ se tìší poøadatelé z obèanského sdružení Defekt – www.czex.cz/defekt/

  H+H+M+P+Z


  P.S. Místo startu najdete na mapì zde:

  www.mapy.cz/?…

  P.S. Podpoøte novì vzniklou organizaci hající zájmy bikerù a vstupte do Èeské Mountainbikové Asociace o.s., více na www.cemba.cz/

  P.S. A dìkujem sponzorùm: Pell's – www.pells.cz/ Velo Hanák – www.velohanak.cz/ RCS Brno – www.rcsbrno.com/ CZEX.cz – www.czex.cz/mulda/ Autonova – centria.skoda-auto.com/cze/au­tonovabrno Pivovar Èerná Hora – pivovarch.cz/ Mìstská èást Brno-sever – www.sever.brno.cz/

  0 0
  • zbartos  

   Pojede jen šest lidí z B-F ?

   0 0
   • zbartos  

    Pojede jen osm lidí z bike-fora ?

    0 0
    • zbartos  

     Jen jedenáct lidí z bikefora ?

     BTW Pořád hledáme i pomocníky na den závodu – neděle 14.10.07 (zřejmě hlídky na křižovatkách atd.). Sladkou odměnou vám bude poukázka na nákup zboží za cca 400,– Kč ve Velo Hanák.

     0 0
  • madcat  

   Já bych si to možná i jen tak ze srandy objel, ale nechcu byt za brzdu a trapáka, na takový srandy už nemám vhodný kolo :) Možná podívat se přijedu…

   0 0
  • kleinis  

   Vzhledem k tomu ze to mam za barakem tak se asi pridu taky podivat…ale videl bych to jen na tu detskou (3 kola)

   0 0
  • Splinter  

   Já nejedu, už sem se rozhodl… Budu fotit…

   0 0
  • kleinis  

   Tak me to mrzi, ale asi nejedu…su totiz ice hockey referee a budu muset jet piskat a vubec nevim jestli se z toho vykroutim!;-( Stejne byly moje sance nulove pri takovem obsazeni… :-D

   0 0
   • Blade  

    Jen deset lidí z bikefora ? :o) No a já hlásím lítý boj s nachlazením..ale tak snad budu fit..

    0 0
  • fonsta  

   Chlapi, hlavně nezahajujte těžbu v muldě a neobdělávejte hada ;) Jinak Zdeňku, doufám, že je objednáno supr počasí, tak jako vždycky.

   0 0
   • Blade  

    Hada nechat! Mulda by se klidně vyhloubit mohla, ale není podmínkou :-P

    0 0
   • zbartos  

    Počasí má být výborné na ježdění – ráno mráz, nejvyšší teplota přes den 15 stupňů. Ad Had – rád bych nějak ochránil začátek Hada před prohlubováním té „koleje“, co už tam je. Zkusíme tam dát plastovou siť, ale neručím že po praktickém testu, nebude opět odstraněna.......

    0 0
    • Blade  

     To podle mě nemá cenu s tím něco dělat. Dneska sem tam byl, do neděle je sice daleko, ale nemyslím, že by to bylo horší jak loni touto dobou.. Celkově se mi zdá mnohem líp průjezdnej, takovej plynulejší. Jedině, až po závodě bych ho znovu zahrnul, prolil vodou(počkal na déšť), ono se to zase přes zimu spraví a příští rok to bude zase dobrý. Jinak, ta kolej tam ničemu nevadí..hlavně nezahrnovat.

     0 0
  • Stereo  

   Souhlasím s tím, že s hadem není třeba nic dělat. V tuto chvíli je v pohodě jetelný. Jediné co snad má smysl je vymést ty hromady listí, které tam jsou. Nejvíc mne ale teď o víkendu překvapilo to smetiště na konci hada. Kromě spousty běžného smětištního bordelu je tam poměrně dost skleněných střepů.

   0 0
   • fonsta  

    jj, pokud má had tvrdý boky, je v pohodě, jinak ten bordel dole – to je asi nějakej novej koníček prasat z té zahrádkářské kolonie :(

    0 0
   • Martula  

    Had je ok ! Nic nedělat :))

    0 0
   • Blade  

    No ten ******* dole je kvalitní… sekat ruce, lámat hnáty!!!

    0 0
    • kleinis  

     No jo…sou to prasata, vedet tak kdo to tam dal tak bych mu to vratil – jakoze treba pres plot zpet a nebo pred vchodovy dvere pokud to nebyl zahradkar… ;-(

     0 0
     • zbartos  

      Zahrádkář, který má zahradu naproti té skládce, říkal, že to jen bezdomovci prohrabali starou, listím zapadanou skládku, jak hledali něco do sběru. Budeme to uklízet, ale je tamtoho moc, takže jezděte jen ve vyjeté stopě a nepředjíždějte tam. Všude okolo je plno střepů......

      0 0
    • Jaroslávek  

     Tak na vás budu děcka vzpomínat, jak se máte tady v teple, bo (jak píšu v potkávání) se jedu otužovat.-)

     0 0
  • Stereo  

   Tak zahrádkářský bordel na konci hada je pryč. Nicméně organizátoři nevyslyšeli převažující názor na tomto foru a horní část hada začali upravovat. Zahazují vyjetou kolej hlínou a pokládají tam jakési plotové pletivo, které by mělo zabránit vyjíždění koleje.

   Jak jste na tom s technikou jízdy na pletivu? Jaké zvolit pláště? A co na to Jan Tleskač? …

   0 0
   • madcat  

    Na pletivu se jezdí docela dobře, je to mnohem lepší, než holý mokrý dřevo, který klouže jak sviňa. Na Špičáku by se měli inspirovat třeba Leogangem – jednou tam trochu zapršelo a na lávkách to bylo jak na klouzačce :-).

    0 0
   • Blade  

    No tak dneska sem tam byl, když už to bylo hotový a musím říct, že sem byl mile překvapenej. Každopádně se po tom jede líp, než jak to bylo před tím. Jen je otázka, co to udělá, až tam prvních pár lidí zasmykuje…

    0 0
    • Karaya  

     Proč tam vlastně lidi smykují? Pro mě nepochopitelné…

     0 0
     • Blade  

      Taky by mě zajímalo.. Normálně vůbec není potřeba. Problém je v tom, že v té ostré pravotočivé je už tolik nahrnutýho materiálu, že to tam jinak než smykem taky nevotočíš, takže teď už je to takovej začarovanej kruh :o)

      0 0
    • JSt  

     tak tak. zdenek odvedl dobrou praci. je to urco jetelnejsi. zitra hada poradne proverime ;-).

     0 0
  • Martula  

   Přeju hodně štěstí vše a bez nehod! :)

   0 0
  • Blade  

   Mňo tak tady sou první slova chvály a budou směřovány pořadatelům. Počasí opět na výbornou, trať opět perfektní a obzvlášť Had, ten předčil všechna moje očekávání! Jen tak dál! No jinak sem byl cca 16tej na krátké. A nebýt toho, že tam nějakej šulínek spadl z první lajny hned po startu a zastavil půlku startovního pole, přičemž ta druhá se přes tu první bleskurychle přehnala, tak to mohlo být ještě mnohem lepší. Jinač za poslední 3 roky je toto poprvé, kdy sem měl na Muldě dobrej pocit ze svý jízdy :o)

   0 0
   • destr  

    No to já měl dneska taky dobrej pocit ze své jízdy, a to sem dojel až 41..

    0 0
    • Běžec  

     No já jsem zas moc dobrý pocit ze své jízdy neměl, ve čtvrtým kole jsem se v tom dlouhým mírným sjezdu po široké vydrncané cestě asi v padesátce proletěl na zem…no ale tu roztaženou skupinu, ve které jsem jel, jsem pak na posledním kiláku dojel a ujel, o minutu lepší než loni, 55. na dlouhé. Organizace super.

     0 0
   • madcat  

    já měl taky dneska super pocit ze své jízdy, a to jsem tam vůbec nebyl :-) jenom tak jsem si bloudil po lesích kolem Boleradic a tak vůbec… :-)

    0 0
   • rarášek1  

    Tak toho padajícího nazýváš moc mírně. Byl to trouba, co se neuměl ani zaklapnout do pedálu, spadl jen díky tomu že nu sjela noha. Pokácel všechno okolo sebe a ještě sprostě nadával. A já se jen smutně dívál, jak zadní řady mizí v dáli :-(

    0 0
    • Blade  

     Říkám, ******.. takový plašany mám nejraděj.. co se naserou do první lajny a pak poserou na co přijdou…

     0 0
     • brantec  

      Hele, optrane, podle vseho to byl zdejsi uzivatel BF a uz ma par zavodu za sebou! Zadnej plasan…

      0 0
      • Blade  

       „Plašan“ a „pár závodů za sebou“, to se přece nevylučuje ;-) No jen ať si to dotyčnej přečte a řekne k tomu svý :o)

       0 0
  • Polka  

   Naky fotky (v Hadovi byla kua tma) + videjko 193.165.250.26/tom/brn/­mulda2007.zip (cca 27MB) ;-)

   0 0
   • pegal  

    na tom videu, ta posledni veta: no ted uz to bude o hovne :-DDD

    0 0
    • Polka  

     jj, muj komentar ;-) tak to proste je, az na toho borca v DH dresu na Speslovi.

     0 0
   • zbartos  

    Diky za skvele fotky a za video, ktere bude asi nase jedine z letosni Muldy (neprisel nam kameraman…). Mas ho i v lepsim rozliseni nez jsi dal na web ?

    0 0
    • Polka  

     Bohuzel, puvodni 2 zdrojaky jsem kvuli velikosti daavno smazal. Btw. ta reportaz ve vecerniku nemela snad ani minutu :(

     0 0
   • Jaroslávek  

    Standa si to fakt užíval.-)

    0 0
  • Splinter  

   Tak fotky co jsem nafotil jsou zde:

   193.165.250.26/tom/brn/­index.html

   0 0
  • Dusab  

   Ahoj všem… postupně upravuju fotky z letošní Muldy. Budu je sem postupně přidávat… Kdyby měl někdo zájem o lepší kvalitu, nebo o tisk, můžem se nějak domluvit…

   www.dusab.estranky.cz/…a-mulda-2007

   0 0
   • Paja  

    napohodu:o) ale asi naposled az me prekvapilo, ze na to jak jsem to letos pojal, bych si loni ujel jen o trictvrte minuty pocasi bylo paradni:o)

    0 0
   • Paja  

    ups sorry to melo byt na root…

    0 0
  • Santus  

   konecne po tech bramborach tento rok, tak 3flek na kratke ve „starobe“, potesi. Co ta Martula na dlouhe jako jedina zenska, ze chtela bednu, chtelo to ale aspon dojet:-) Juro co na tom kostitrasu, to je tragedie:) Pocasi nadherny , mulda-rygol a had perfektne jetelnej,orga­nizatorum dik,
   tak snad zase za rok.

   0 0
   • JSt  

    do myho kola se nenavazej! to si vyprosuju :-)) jinak se vsim souhlas. povedene uzavreni sezony jako vzdy.

    0 0
    • Polka  

     Ale na tom kostitrasu jels hada teda o dost pomalejc mi prislo – to je takovej rozdil? A to byl had letos daleko lip jetelnej …skoda ze sem si ho nemoh poradne v rychlosti dat :(

     0 0
     • JSt  

      napytel je ta roleta v zaveru. ve ctvrtek jsem se tam pekne vymazl O:-). kolo na tym zacne poskakovat a to je hned ;-). ja ale nejsu zadnej sjezdar, ze. urcite by se to dalo projet stejne rychle jak s odpruzenou…

      0 0
      • Blade  

       Dyť ta roleta byla taky opravená, dala se jet mnohem rychlej, než kdy před tím ;-)

       0 0
       • Paja  

        Mozna na detske, na tricitce uz to podle me bylo stejne vymlety „schodiste“ jako jiny roky.

        0 0
        • zbartos  

         Tady vidíte názorný příklad, co dělají dlouhozdvihové vidlice a větší rychlost v tomto úseku. K vytvoření „schodů“ zde došlo teprve až v roce cca 2004 (předtím to 8 let drželo.....). Pájo, proč naposled ? BTW Minireportáž ze Soběšické Muldy bude ve středu 17.10. v Jiho­moravském večerníku – 18,00 hod. ČT1. Protože kopie ČT nevyrábí, doporučujeme si ji pořídit právě z tohoto vysílání v uvedený den.

         0 0
         • Paja  

          Moc kratky, moc nahorudolu, moc XC:o) ja su spis na ty maratony nejradsi 70–120km;-) ale nikdy nerikej nikdy, puvodne jsem nechtel jet uz letos:-P Nevznikaji takovy schody spis od zadniho kola? Taky mi pripada, ze posledni roky se had pred zavodem trenuje od dost vic nez driv…

          0 0
         • Polka  

          S velkym zdvihem a rychlosti to prece profrcis jako nic. Imho to vzniklo vod toho, jak tam se porad brzdi. A „smikuji“ i profici ;-)

          0 0
      • Santus  

       kolo se mi libi , pekny na cyklostezku Soutok-Prygl:-) Taky jsem si nedavno takovyho pevnaka poskladal, ale uz je nachystanej na recyklaci. Nejvic mi vadilo jak to predni kolo na nerovnostech odskakuje a hrozi smyk.V tech sjezdech musels hodne ztracet.

       0 0
       • JSt  

        mne (a myslim, ze nejen mne) jde na mulde hlavne o srandu. ja bych na celo ztracel ve sjezdech i na fullovi ;-). do tech stojek to kolo je ale pekelne rychly :-)).

        0 0
        • fonsta  

         Tak tu srandu potvrzuju – s Rampampulou v ruce byls teda pěkně vysmátej ;))

         0 0
   • JSt  

    jinak gratulace, samo ;-).

    0 0
   • Jaroslávek  

    Koukám, že ses vodvázal. A to pořád, počkejte až budu mít najeto …-) Gratulace.

    0 0
   • Martula  

    Jsem měla ujet 2 kola s chlapama, příkaz od „trenéra“ *já si odjela svou trať ráno..

    0 0
  • Karaya  

   Bylo to zase paradni, moc se tesim na pristi rok…

   0 0
  • fonsta  

   Tak to se povedlo – až z toho oči přechází ;) www.racefoto.cz/foto.php?…

   0 0
  • zbartos  

   Minireportáž ze Soběšické Muldy bude ve středu 17.10. v Jiho­moravském večerníku – někdy v rozmezí 18,00 hod. až 18:15, ČT1. Neměli jsme vyjímečně v neděli k dispozici tradičního kameramana Honzu Krejčíře a nemáme tak vlastní video… Moc bychom proto uvítali, kdyby někdo nahrál tuto reportáž na digi záznam a poslal nám odkaz na její umístění, ať máme sbírku kompletní, díky předem.

   0 0

Nová reakce na zakládající

Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.